top of page

عملیات

دا څانګه د ساتلو لپاره کار کويارتباط اوهمکاري د ټول ټیم څخه، ډاډ ترلاسه کول چې د سازمان بنسټیز چوکاټ ثابت دی. 

کاري ځواکونه

زده کوونکی
استخدام

زموږ ټیم ته د نویو ژمنو او جذبو غړو استخدام، روزنې او آن بورډ کولو مسؤلیت

د تفاهم لیک څیړنه

زموږ د شریکانو سره د REACT د تفاهم یادداشت (MOU) لپاره څیړنې ترسره کول

د EHR څیړنه

زموږ د کلینیک لپاره ثبت شوي غوره بریښنایی روغتیا موندلو ته ژمن یو

د کلینیکي پالیسۍ څیړنه

د تیرو پالیسیو د اغیزو څیړلو دنده په غاړه لري ترڅو پوه شي چې څنګه زموږ د کلینیک لپاره غوره پلي کول

bottom of page